Alentec & Orions ”klagomålsystem”/visselblåsarsystem

Vi strävar efter att bidra till en hållbar och ansvarsfull utveckling genom att bedriva vår verksamhet på ett sätt som upprätthåller företagets värderingar, följer och efterlever gällande lagar och regler, visar respekt för människor, miljö/naturresurser och det allmänna samhället.

Alentec & Orions klagomåls/visselblåsarsystem. samt hantering och interna utredningar, beskrivs och regleras i Alentec & Orions CSR-policy. Vårt klagomåls/visselblåsarsystem bygger på grundläggande principer såsom skydd av visselblåsare och enskilda som bistår utredningen. Klagomål som inkommer via visselblåsningssystemet granskas konfidentiellt, utan dröjsmål och på ett korrekt sätt, och med högsta skydd av den klagande och enskilda som bistår utredningen, och den personliga integriteten. All personal som är inblandad i klagandeprocessen är skyldig att skydda den klagande och enskilda som bistår utredningen från alla former av repressalier och dåligt bemötande i enlighet med företagets policys och anställningsavtal.

En utredning inleds först efter en noggrann granskning av uppgifterna och skälig misstanke om regelöverträdelse.

Våra klagomål/visselblåsningskanaler

Vårt klagomålssystem tillhandahåller följande kanal för anmälan av anställdas eller externa partners potentiella överträdelser för att möjliggöra en snabb utredning och lämplig reaktion från vårt företag. Detta inskränker dock inte lagstadgade rättigheter att kontakta relevanta myndigheter.

Den klagande skriver ett brev och skickar till Alentec & Orion AB. Brevet hanteras konfidentiellt och får endast öppnas av VD, personal/arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud.

Det går även att ringa till VD, personal/arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud på telefon 08-747 67 00 (08:00-16:30, fredagar 08:00-15:00)

Adressen är:
Klagomål / Visselblåsaranmälan
Alentec & Orion AB
Grustagsvägen 4
138 40 Älta, Sverige

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB